หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ตัวแทน อาจารย์ นศ. ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม เยาวชนเอเชีย จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 , 13:43:51     (อ่าน 1,398 ครั้ง)  


ตัวแทน อาจารย์ นศ. ศิลปศาสตร์ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม เยาวชนเอเชีย : จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ''Asia Youth ; Social Contributors for Caring and Sharing Community in Cooperation''


          กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย : จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ''Asia Youth ; Social Contributors for Caring and Sharing Community in Cooperation'' ซึ่งได้จัดขึ้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 เมษายน - วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้แทนเด็กและเยาวชนไทย ผู้แทนเด็กและเยาวชนจากประเทศต่าง ๆในทวีปเอเชีย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ อาจารย์สุรศักดิ์  บุญอาจ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ นายจิรชญามญชุ์ คำเสียง นางสาวทรรศวรรณ หอมละเอียด นางสาวธมลวรรณ หน่อสุวรรณ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ นายทวีจิตร กึกกัน ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเพื่อให้เยาวชนจากทั่วภูมิภาคเอเชียได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมทำกิจกรรมอาสา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์สำหรับการสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย : จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ได้มีการจัดให้ผู้แทนแต่ละชาติ ได้จัดการแสดงประจำชาติของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างเยาวชน อีกด้วย

          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย : จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร มีรูปแบบกิจกรรมที่เป็นการเสวนาทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาดูงานและทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิการบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตร และนางงามชื่น ด้วงหวา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประธานโครงการฯจัดงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร

          อาจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการทำจิตอาสาว่า "เราทุกคนสามารถเริ่มต้นการทำจิตอาสาด้วยใจ โดยการใช้แนวคิด Form - Strom - Norm - Perform คือ การรวมกลุ่ม - ระดมสมอง - สร้างบรรทัดฐาน - ลงมือและทำให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งการเริ่มต้นลงมือทำจากจุดเล็กๆอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอนาคตของเราได้ (Little action can be a big change for our future) และอย่าลืมสื่อสารว่าสิ่งที่เราจะทำให้คนอื่นนั้นเขาต้องการหรือไม่"

          นายทวีจิตร กึกกัน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯกล่าวถึงความรู้สึกว่า “ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ตนเองมีความกังวลพอสมควร ในเรื่องภาษา และการใช้ชีวิตในระหว่างกิจกรรม ซึ่งในวันแรก ได้เจอกับนักศึกษาที่เป็นคนไทย นักเรียน และตัวแทนจากองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ รู้สึกอุ่นใจที่มีคนไทย ตนได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านจิตอาสา พร้อมทั้งทำความรู้จัก กับเพื่อนๆต่างมหาวิทยาลัย และพี่ๆจากองค์กรต่างๆ โดยในสองวันแรกมีวิทยากรจากมูลนิธิ สมาคมต่างๆ รวมถึงสำนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับจิตอาสาทั้งในประเทศและตัวแทนจากประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย  มาแลกเปลี่ยน เสวนาในประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็นกัน ทำให้ เราได้เห็นมุมมอง แนวคิด รวมถึงทัศนคติของแต่ละท่าน ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำค่ายอาสา หรือ กิจกรรมที่เป็นในด้านของจิตอาสาที่ตนได้ดูแลอยู่เป็นอย่างมาก มีวิธีการใหม่ๆ และการทำจิตอาสาในรูปแบบต่างๆที่ล้วนแต่เป็นรงบันดาลใจ และไอเดีย ที่เป็นแนวทางในการทำกิจกรรมจิตอาสาในอนาคตได้ ในวันที่สามเป็นการออกเดินทางไปศึกษาดูงานและทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี ตนมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รู้สึกตื่นเต้นและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพราะในภาคอีสานไม่มีป่าชายเลน รวมถึงไม่มีกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ใช้แพลงตอนและกระบวนการทางเคมีเหมือนที่ภาคตะวันออก ตนได้รู้จักเพื่อนต่างชาติหลายคน และสนิทสนมมากขึ้น จากการทำกิจกรรมแบบกลุ่ม ที่ต้องมีการอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในวันต่อมา ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชนร่วมกับเยาวชนในท้องถิ่นและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนรู้การทำน้ำปุ๋ยหมักฮอร์โมน ซึ่งแนวคิดนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ การทำนา และการทำสวนในภาคอีสานได้ เพราะมีวิธีการทำที่ง่าย ให้ผลเร็ว รวมถึงได้ไปดูอุตสาหกรรมในชุมชน นั้นก็คือ โรงงานทำขนมจีน เป็นโรงงานเล็กๆ แต่ก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรม ที่ช่วยเป็นรายได้เสริมของคนในพื้นที่ ในวันสุดท้ายของโครงการได้กลับมาที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการนำเสนอผลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งทุกคนในกลุ่มต้องร่วมกันคิด และใส่ความสร้างสรรค์เข้าไปในงานที่จะนำเสนอ ทำให้ตนได้รู้จักคนอื่นๆ มากขึ้น  ในคืนงานเลี้ยงเอเชียไนท์ ทุกคนจะต้องใส่ชุดประจำชาติของตนเอง อีกทั้งมีการเปิดเวทีให้แต่ละประเทศได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมประจำชาติของตนเอง ตนได้นำการฟ้อนของชาวอีสานรวมทั้งแต่งกายในชุดอีสานพื้นเมือง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตนรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ที่ได้เห็นเพื่อนแต่ละชาติ ใส่ชุดของชาติตนเอง และแสดงการแสดงของชาตินั้นๆ ยิ่งทำให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ เพราะ ไม่เคยดูการแสดงของชาติอื่นๆ มีงานเลี้ยงเล็กๆ ที่ทำให้ตนได้เห็นรอยยิ้ม ความสนุกสนาน รวมทั้งมิตรภาพที่เกิดขึ้นในโครงการนี้  เพื่อนๆต่างชาติทุกคนน่ารัก และอัธยาศัยดี โดยเฉพาะชาวจีนที่มาเรียนภาษาไทย ในประเทศไทย พี่ๆสตาฟ ใจดี และสอนในเรื่องที่เราไม่รู้อีกหลายเรื่อง สุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่สร้างสรรค์โครงการดีๆ ต่อจากนี้ก็อยากจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้ มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป”

          ทั้งนี้ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย : จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร นั้นมุ่งเน้นให้เกิดการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำด้านจิตอาสา และเกิดการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งวัฒนธรรมในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจให้ผู้แทนแต่ละประเทศเกิดการเรียนรู้ใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศหรือภูมิภาคของตนได้ ตลอดจนสร้างความตระหนักทั้งในสังคมต่อการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันสังคม เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ข่าว นายทวีจิตร กึกกัน