หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            จัดใหญ่!!ม.อุบลฯเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่15


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 , 21:25:10     (อ่าน 1,171 ครั้ง)  


       

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าภาพจัดงานระดับชาติ การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2561  โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินโครงการ นักเรียน และครูสังเกตการณ์ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล รองเลขาธิการ มูลนิธิ สอวน.เป็นประธานเปิดงาน โดยมีศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน11 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 118คน ร่วมการแข่งขันข้อสอบ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติการ ณ สนามแข่งขัน ทั้งภายในและนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาต่างๆ ในระดับนานาชาติ มูลนิธิ สอวน. จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนส่วนภูมิภาค จำนวน17 แห่ง มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. เพื่อดำเนินการอบรมและเตรียมความพร้อม รวมทั้งคัดเลือกนักเรียนเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนเตรียมครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยมีสาขาวิชาที่ดำเนินการ 6 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์  เคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์  และดาราศาสตร์

              ในส่วนของการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 มีศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน11 ศูนย์ รวมนักเรียนทั้งหมด 118คน แบ่งการแข่งขันด้วยการสอบข้อสอบภาควิชาการด้วยมาตรฐานเดียวกัน ทั้งข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ รางวัลการแข่งขันประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติคุณประกาศ จากนั้น ได้คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่23(23th IAO) และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12(12th IOAA) ต่อไป

                นับว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีในระดับชาติ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ซึ่งนอกจากจะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ แล้ว ยังแสดงถึง ความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสู่มาตรฐานทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในเวทีระดับโลกต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว