หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมีต่อ(ร่าง)พรบ.ครั้งที่2 สู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 , 15:48:51     (อ่าน 1,417 ครั้ง)  


           

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อมในการเตรียมการเพื่อเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมนำเสนอข้อมูล (ร่าง) พรบ. พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาคม ม.อุบลฯ ร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

            ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการชุดที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นฯ กล่าวว่า ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ในการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายหลังจากที่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1  คณะกรรมการฯได้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็น พร้อมพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสนอต่อที่ประชาคม ม.อุบลฯร่วมพิจารณา โดยมี นายชาติชาย  เมาลีชาติ นิติกรปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอสรุป (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 9 หมวด และ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูลตอบคำถามประเด็นต่างๆด้วย ซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมการฯจะได้ดำเนินการปรับแก้ไข และเสนอ (ร่าง) พรบ. ต่อที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ก่อนที่จะมีการลงประชามติ และเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในเดือนมิถุนายน 2561

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูล สู่การตัดสินใจร่วมกันของประชาคม ม.อุบลฯ ในการเตรียมการเพื่อเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศึกษาข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/autonomous/

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

นางทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ