หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการวิจัยของครูในโรงเรียนเครือข่าย โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 , 09:07:05     (อ่าน 627 ครั้ง)  


การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการวิจัยของครูในโรงเรียนเครือข่าย
โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------
         
          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการวิจัยของครูในโรงเรียนเครือข่าย โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องและลงมือปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบประเด็นได้อย่างครบถ้วน สำหรับงานวิจัยในชั้นเรียนได้  โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะทำงานร่วมมือกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการให้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมนำเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน  
 
          โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็น “สถาบันพี่เลี้ยง” จะทำหน้าที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนเครือข่าย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ บุคลากร ทรัพยากรและเทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป