หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 26 เมษายน 2561 , 18:50:16     (อ่าน 600 ครั้ง)  


สนง. ประกันคุณภาพการศึกษาฯ ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริหารงานของคณะ

และมหาวิทยาลัย” (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

 --------------------------

          รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 130 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแนวคิด “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริหารงานของคณะและมหาวิทยาลัย” (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) หมวด 1 การนำองค์กร และ หมวด 2 กลยุทธ์ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล ข้าราชการบำนาญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดการอบรม สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจในการเขียนรายละเอียดข้อมูลรายหมวด ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx โดยเชื่อมโยงกับหัวข้อในหมวดต่างๆ ของเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ปัญหาและอุปสรรคตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPExซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและคณะมีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเองในหมวด 1 การนำองค์กร และหมวด 2 กลยุทธ์ ตามแผนทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPExเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

--------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว