หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 26 เมษายน 2561 , 18:23:49     (อ่าน 581 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ.สโรรักษ์2007 (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันวีดีโอคอนเทนต์

ภายใต้โครงการ “Sarolux Content Contest ครั้งที่ 1”  

-----------------------------------

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท สโรรักษ์2007 (ประเทศไทย) จำกัดจัดกิจกรรมการแข่งขันการสร้างวิดีโอคอมเทนต์ ภายใต้โครงการ “Sarolux Content Contest ครั้งที่ 1” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม SEC – 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง และปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายชยพล  สำเภาจันทร์ ผู้บริหาร บริษัท สโรรักษ์2007 (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นางกุลธรา  มหาดิลกรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด และ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ติดต่อประสานงานการจัดโครงการ Sarolux Content Contest ครั้งที่ 1” กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาได้มีเวทีในการฝึกทักษะในลักษณะงานของโลกแห่งความเป็นจริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลงานต่อหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงานและสร้างเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธรอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ติดต่อประสานงานการจัดโครงการ Sarolux Content Contest ครั้งที่ 1” กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จับมือกันเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงผลงาน เพื่อจุดประกายความคิดให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอน กล้าคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่ และได้เผยแพร่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในอนาคตต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ประกอบด้วยนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 33คน แบ่งเป็น 11 ทีม และนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม จำนวน 51 คน แบ่งเป็น 17 ทีม รวมทั้งสิ้น 28 ทีม จากนักศึกษาจำนวน 84 คน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ โดยทาง บริษัท สโรรักษ์2007 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณตลอดการจัดโครงการแข่งขันการสร้างวีดีโอคอนเทนต์ Sarolux Content Contest ครั้งที่ 1” โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

          รางวัลชนะเลิศสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายณัฐสักก์  ศรีวะรมย์ นายเตชินท์  ประสานจิตร และนางสาวมณฑน์สิตา  นันทพัฒน์สรัญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมได้รับทุนการศึกษา 5,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และผลิตภัณฑ์กิ๊ฟเซตสโรรักษ์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายสุเมธ  ใจมนต์ นางสาวเพชรรัตน์  พันธ์คำภาและนางสาวชนิดาภา  ฤทธิศิลป์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมได้รับทุนการศึกษา 3,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และผลิตภัณฑ์กิ๊ฟเซตสโรรักษ์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพิสิฎฐพล  ถนอมเชื้อ นางสาวยศวดี  รัสอาดและนางสาวสุทัตตา  น้อยโพนทองนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมได้รับทุนการศึกษา 2,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และผลิตภัณฑ์กิ๊ฟเซตสโรรักษ์

          รางวัลชมเชยจำนวน 3 ทีม ทีมที่ 1 ประกอบด้วยนางสาวศุภนิดา  ขอดแก้ว นางสาวธีริศรา  นนท์พละและนางสาวสุกัญญา  สระแก้วทีมที่ 2ประกอบด้วย นางสาวกวินธิดา  กำมหาวงษ์ นายชัยนรินทร์  เจตินัย และนางสาววิลาวัลย์  แก้วบัวขาวทีมที่ 3 ประกอบด้วยนางสาวปิยวรรณ  ลาภมูล นางสาววิรัชยา  สุวรรณไตรย์และนางสาววีนัสดา  ฤทธิเดชนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมทุกทีมได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1,000.- บาท และผลิตภัณฑ์กิ๊ฟเซตสโรรักษ์

-------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว