หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ โชว์ผลงานการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 เมษายน 2561 , 10:03:38     (อ่าน 1,521 ครั้ง)  


     ม.อุบลฯ โชว์ผลงานการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ     

          วันที่31  มีนาคม  2561 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษย์  กอเจริญยศหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“เขมราฐ เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม”ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมืองเขมราษฎร์ธานี  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการแสดงผลการดำเนินงานของโครงการ “การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถสร้างกลไกและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อพัฒนาอำเภอเขมราฐ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”เพื่อพัฒนาการดำเนินงานภารกิจที่4  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          ในช่วงค่ำมีการแสดงกลอนลำเมืองเขมราฐและการแสดงลำตั่งหวายสองฝั่งโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมโดยชาวบ้านชุมชนบ้านตังหวายโคกเมืองซนนะบุรีแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชาวบ้านชุมชนบ้านม่วงเจียดตำบลเจียดอำเภอเขมราฐ  ชมรมร้องเล่นเต้นรำอำเภอเขมราฐนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขมราฐ  โรงเรียนเขมราฐ  และโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  และการแสดงวงโปงลางโดยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

          ผลการดำเนินงานของโครงการแสดงให้เห็นข้อมูลประวัติศาสตร์และความเชื่อ  ศิลปวัฒนธรรม การฟื้นฟูศิลปะการแสดงลำตังหวาย การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมและปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรม  การพัฒนาผู้ประกอบการวัฒนธรรม การสร้างเยาวชนให้เป็นทูตวัฒนธรรมเขมราฐ  การจัดทำเว็บไซต์และแอพพลิเคชันเพื่อเผยแพร่ข้อมูล เป็นการนำคุณค่าทางวัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมได้ และสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบเว็บไซต์และแอพพลิเคชันกับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขมราฐ โดยสามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน KMRculture ในระบบโทรศัพท์แอนดรอยด์ได้ตั้งแต่วันนี้