หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษากว่า 1.1 ล้าน นศ.เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 เมษายน 2561 , 10:33:30     (อ่าน 1,056 ครั้ง)  


       

              สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รับทุนการศึกษา จำนวน 57 ทุนรวมจำนวนเงินกว่า1,084,500 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์  ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) และทุนผู้ประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานมอบ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน โดยมี ผศ.ดร.เสาวดี  กงเพชร ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้ประกอบการ เข้ามอบทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

             อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเปิดเผยว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีทุนจัดสรรสำหรับนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งมีแหล่งทุนจากภาครัฐ และเอกชน อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนจากบริษัท หน่วยงาน ห้างร้าน มูลนิธิ และบุคคล เป็นต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

            สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนการศึกษา จากภาคเอกชน มูลนิธิ และผู้ประกอบการในพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 ทุน เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า โดยจัดสรรให้นักศึกษาในทุกคณะ แบ่งเป็น ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์  จำนวน 50 ทุนๆ ละ 20,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จัดสรรให้ 2 ทุนๆ ละ 15,000 บาท จำนวน 30,000 บาท และ ทุนผู้ประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 5 ทุนๆ ละ 10,900 บาท จำนวน 54,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,084,500 บาท

             ในโอกาสนี้ตัวแทนนักศึกษา นางสาวจิรสุดา  สายโสม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และตนและนักศึกษาทุนทุกคนจะมุ่งมั่นในการเรียนให้สำเร็จ พร้อมจะส่งต่อในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องต่อไปเมื่อเข้าสู่วัยทำงานในอนาคต  นับว่า เป็นอีกหนึ่งช่องทางของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านทุนการศึกษา แก่นักศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จ เป็นบัณฑิตที่ดี คนดี ในสังคมต่อไปเพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว