หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            2 บุคลากร ม.อุบลฯ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 เมษายน 2561 , 15:06:13     (อ่าน 1,457 ครั้ง)  


             

                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี 2 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ และ นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561  โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมกล่าวให้โอวาทเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการ จากนั้น นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 616 คน เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

              ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ  อาจารย์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน  2540 มีผลงานโดดเด่น ด้านการเรียนการสอน ผลงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย ที่หลากหลาย อาทิ ผลงานเห็ดอัดเม็ดเพื่อลดความเสี่ยงในผู้ป่วยโรคเกาต์ เป็นโครงการที่ทำภายใต้ความร่วมมือกับฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์เชี่ยวชาญเกษตรสร้างสรรค์) ที่มีการบูรณาการของสหวิชาชีพเนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำ สายพันธุ์คัดเลือกที่มีสาระสำคัญสูง เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรที่ให้ผลผลิตสูง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำ ล้นตลาดและการเน่าเสียง่ายของเห็ด เป็นต้นและนางลัพธวรรณ วงศ์บุญ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2534 ระยะเวลา 25 ปี มีผลงานดีเด่น ในการออกแบบร่วมกับผู้เขียนโปรแกรมการคุมยอดเงินงบประมาณ เงินรายได้และเงินกองทุนส่งเสริมพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกทั้งยังมีงานด้านการบริหาร การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

           ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ที่ผ่านมาตนได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และนอกเหนือจากหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ โดยยึดหลักคติพจน์ที่ยึดถือปฏิบัติงาน คือ “ทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิต” เพื่อกระตุ้นเตือนตนเอง ให้คิดดี ทำดี และให้อภัย ตนเองและผู้อื่น จะได้มีแต่ความคิดและความรู้สึกที่เป็นบวกทำให้มีความสุขในการดำรงชีวิต พร้อมตั้งปณิธานไว้ว่า “ข้าพเจ้าจะทำดีในทุกๆวันที่ตื่นมามีลมหายใจ”

         ด้าน นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ กล่าวว่า นับเป็นเกียรติประวัติอันดีต่อตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ตลอดระยะการปฏิบัติงาน ตนได้ยึดถือและยึดเหนี่ยวด้วยหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ใน ในเรื่องของ การทำหน้าที่ของข้าราชการ มาโดยตลอด คำสอนที่ว่า “ ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับใด มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำคัญ อยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุข ทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ”

           จากคำสอนดังกล่าว ทำให้รู้สึกว่า การเป็นข้าราชการ ถือเป็นข้าของแผ่นดินตลอดเวลา ไม่ว่าจะตำแหน่ง ชั้น ยศใดก็ตาม ทุกส่วนมีความสำคัญ เป็นฟันเฟืองที่ทำให้งานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยกัน เราควรรักและภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยความเข้มแข็ง เสียสละและด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ต่องานและต่อองค์กร นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ กล่าว           

           นับว่าเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของบุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ ถือว่า ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ -นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการทำงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการครองตน  การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สมกับการได้มาแห่งการเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 “คนดี ศรี ม.อุบลฯ”

 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว