หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            2นศ.ป.โท ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา ม.อุบลฯคว้าทุนวิจัย สกว.และรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากแคนาดา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 เมษายน 2561 , 22:28:47     (อ่าน 5,490 ครั้ง)  


       

          อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ 2 นักศึกษาระดับปริญญาโท นางสาววรรณภา วงษ์พินิจ และนายพงษ์เทพ บุญกล้า หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับทุนวิจัย มหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประจำปีงบประมาณ 2561) ภายใต้ประเด็นหัวข้อใหญ่ “ความหลากมิติของความสูญเสีย การสร้างสรรค์ และการพัฒนา” ในชุดหัวข้อย่อย “พลวัตความรู้ประมงพื้นบ้าน : สู่การสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ เป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากประทศแคนาดา ซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ของทั้ง 2 คน ได้แก่

        1) เพศสถานะและพลวัตความรู้ประมงพื้นบ้านในแม่น้ำมูล (Gender and Indigenous knowledge on fisheries in the Mun River) โดย วรรณภา วงษ์พินิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัตความรู้ประมงพื้นบ้านของผู้หญิงและผู้ชาย จากอดีตจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อศึกษาเงื่อนไขความแตกต่างในการสร้างความรู้ การเปลี่ยนแปลงความรู้ และการส่งต่อความรู้ประมงพื้นบ้านและการนำความรู้ประมงพื้นบ้านไปใช้ในครัวเรือนของผู้หญิงและผู้ชาย

        นางสาววรรณภา วงษ์พินิจ กล่าวว่า “วิทยาพนธ์นี้เป็นการศึกษา องค์ความรู้เรื่องประมงพื้นบ้านที่จะทำให้เห็นภาพของนโยบายการพัฒนาที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบและความเปราะบางที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิง ในมิติการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงทรัพยากร การลงพื้นที่เบื้องต้นพบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิถีประมงพื้นบ้านที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้ชาย อีกทั้งการศึกษาจะช่วยเปิดพื้นที่และทำให้ผู้หญิงมีตัวตนในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น แม้งานวิจัยไม่ได้เลือกพื้นที่ศึกษาวงกว้างทั้งลุ่มน้ำ แต่อย่างน้อยก็จะช่วยขยายภาพของผู้หญิงให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิงในการเข้าถึงและการจัดการทรัพยากรในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ลำน้ำสาขา และพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆ”

          2) วาทกรรมเรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนและการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน (Narrative Discourse on Pak Mun’s Folk Fisheries and Struggles for Community Rights) โดย พงษ์เทพ บุญกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัตเรื่องเล่าประมงพื้นบ้านในช่วงก่อนและหลังการสร้างเขื่อนปากมูล และเพื่อศึกษากระบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนผ่านมิติการสร้างวาทกรรมเรื่องเล่าประมงพื้นบ้าน

         นายพงษ์เทพ บุญกล้า  กล่าวว่า “วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาและวิเคราะห์ตัวบทวาทกรรม ปฏิบัติการของวาทกรรม และปฏิบัติการทางสังคม เกี่ยวกับกระบวนการสร้างเรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างเรื่องเล่าในฐานะวาทกรรมของชาวบ้านในการต่อสู้ ต่อต้าน ตอบโต้นโยบายการพัฒนาและการปกป้องสิทธิชุมชนทั้งช่วงระยะเวลาก่อน-หลังการก่อสร้างเขื่อนปากมูล ซึ่งข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าตัวอย่างการศึกษาของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศไทยและอนุภาคลุ่มน้ำโขง”

         นอกจากนี้ นักศึกษาทั้งสองคนอยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนค่าศึกษาเล่าเรียนโดยสภาการวิจัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งประเทศแคนาดา ภายใต้โครงการตามรอยการเปลี่ยนแปลงความรู้ท้องถิ่นและพื้นบ้านเพื่อธรรมาภิบาลลุ่มน้ำ (Tracking Chang Local and Traditional Knowledge in Watershed Governance) อีกด้วย

           สำหรับหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เปิดรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ โดยปรัชญาของหลักสูตรมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีทักษะในการวิจัยด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ

                                                                              รศ.สมหมาย ชินนาค /ข้อมูล

                                                                              เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว