หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) หลักสูตรนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ยุวดี ชูรัตน์     วันที่ 28 มีนาคม 2561 , 11:22:22     (อ่าน 938 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness – R2H)” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรนักสร้างสุขขององค์กร ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุข ให้สามารถนำข้อมูลจาก HAPPINOMETER ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความผูกพันและความสุขของบุคลากรเพื่อองค์กรแห่งความสุข ตลอดจน สามารถกำหนดแผนกิจกรรมสร้างสุขได้อย่างมีเป้าหมายและมีทิศทาง รวมถึงสามารถติดตามและประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมและสามารถจัดทำรายงานผลสำเร็จของการสร้างเสริมความผูกพัน ความสุข และองค์กรแห่งความสุขได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานในประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง ตำแหน่ง หัวหน้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness – R2H)”มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรนักสร้างสุขขององค์กร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวมจำนวน 50 คน