หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯผนึกกำลังเครือข่ายต้านโกง!!อบรมแกนนำเยาวชนพันธุ์ใหม่รู้ทันคอรัปชั่น


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 28 มีนาคม 2561 , 10:09:39     (อ่าน 1,948 ครั้ง)  


           

          ชมรมคอรัป ฉันไม่ขอรับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการ เยาวชนพันธุ์ใหม่รู้ทันคอรัปชั่น ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาคอรัปชั่น แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นของการคอรัปชั่นในรูปแบบต่างๆ และปัญหาคอรัปชั่นในสังคมไทย โดยมี นายพสิษฐ์ วงษ์งามดี อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากแกนนำนักศึกษา สนใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

           นายวราวุธ ไตรธิเลน นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประธานชมรมคอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่การความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และเชื้อชาติ ด้วยเหตุนี้สังคมไทย จึงมีปัญหาเรื่องความสามัคคี การไม่เคารพสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน อีกทั้ง เวทีที่ให้พลเมืองในสังคมได้สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กันก็ยังมิได้เปิดกว้างมากพอ ความหลากหลายนี้เองทำให้พลเมืองในสังคมไทยมีอุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อนพ้องเป็นหลัก ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันขาดความสามัคคีรักใครปรองดอง และมีการแบ่งแยก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงแก่ประเทศไทย ทั้งด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งทรัพยากรธรรมชาติ และจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการออกมาให้ประชาชนทุกภาคส่วน กระตือรือร้นในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องอันสมควรที่เยาวชนไทยควรจะต้องลุกขึ้นมาปลูกฝังกันค่านิยมใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่จะโตไปเป็นกำลังของชาติอย่างนักศึกษาไทย

             ดังนั้น ชมรมคอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจและทัศนคติความคิด ให้หันมาทำประโยชน์ต่อสังคม มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เข้าใจและรู้จักการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น ตลอดจนมีจิตใจที่รักและหวงแหนทรัพยากรและผืนแผ่นดินไทย ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของชมรมคอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม และมีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนร่วมรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต  นายวราวุธ ไตรธิเลน ประธานชมรมฯ กล่าว

             ด้าน นายสมบูรณ์ ผ่องพูน  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการเยาวชนพันธุ์ใหม่รู้ทันคอรัปชั่น นอกจาก เยาวชนจะได้ตระหนักถึงปัญหาคอรัปชั่นแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งที่ผ่านมาชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แสดงจุดยืนการต่อต้านการโกง สร้างเครือข่ายสอดส่องดูแล  และปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน อาทิ อบรมเครือข่ายเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชัน นักเรียนระดับ ม.ปลาย อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ งบประมาณสนับสนุน จาก องค์การสหประชาชาติ (UNDP) โครงการเดินต้านโกง   โครงการต้นกล้าคอรัปชั่น โครงการพูดคุยประเด็นปัญหาต้านคอรัปชั่นเป็นต้น

          นับว่าเป็นอีกหนึ่งชมรมฯ ในสังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีผลงานโดดเด่น ด้านการต้านคอรัปชั่น สามารถแก้ปัญหาระดับประเทศ ปัญหาคอรัปชั่นเกิดขึ้นได้ทุกองค์กร มาร่วมกันปลูกจิตสำนึกต้านโกง ตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มจากตัวเรา เด็กและเยาวชน คนรอบข้างทุกระดับ สร้างทัศนคติมุมมองใหม่ๆ และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และ นักศึกษา ม.อุบลฯพร้อมใจ ผนึกกำลังเครือข่ายต้านโกง..“เยาวชนพันธุ์ใหม่รู้ทันคอรัปชั่น”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ชมรมคอรัป ฉันไม่ขอรับ ม.อุบลฯ / ภาพ