หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            การอบรมแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 มีนาคม 2561 , 16:03:38     (อ่าน 547 ครั้ง)  


 

การอบรมแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  

                14 มีนาคม 2561 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการอบรมแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สำหรับผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  สำนักงานอธิการบดีโดยได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์จามรี  ธีรตกุลพิศาล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA assessor และผู้ตรวจประเมินเกณฑ์ EdPEx และภายใน ตามตัวชี้วัดของ สกอ.) ร่วม เป็นวิทยากร  

          ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน สำหรับผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ และทราบแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน

         โดย ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ได้กำหนดกลยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีมาตรการสร้างการรับรู้และวัฒนธรรมการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสร้างมาตรฐานการทำงานให้แก่บุคลากรและสร้างระบบการประเมินเพื่อพัฒนางานและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ