หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 มีนาคม 2561 , 15:20:29     (อ่าน 1,201 ครั้ง)  


                     

        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ผลเสียที่เกิดขึ้นจากสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน ช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน มีเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

         ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า ในปัจจุบันโลกมีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นอย่างมากเพื่อเพิ่มผลผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ที่หลากหลายได้อย่างเพียงพอ หนึ่งในสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นคืออาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการผลิตอาหารและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น ในการเพาะปลูกมีการใช้ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต หรือกรณีที่มีการให้ยาปฏิชีวนะผสมอยู่ในอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันสัตว์จากการติดเชื้อหรือการใช้สารเคมีในการถนอมอาหารและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่บ่อยครั้งที่เกษตรกรไม่ทราบถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีต่าง ๆ เหล่านั้นซึ่งอาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตรวมถึงไม่ทราบวิธีการรักษาอาการเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการพิษและผลเสียที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในส่วนของผู้บริโภคเองยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารและวิธีการรักษาอาการเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการพิษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรซึ่งมีผลต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคในชุมชน ตลอดจนผลเสียของสารเคมีที่อาจตกค้างในสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะต่าง ๆได้ในระยะยาว จึงได้จัดทำโครงการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่าง ๆรวมถึงแนวทางการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องอันตรายดังกล่าวนอกจากนี้โครงการนี้ยังก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับชุมชนในพื้นที่ที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอีกทางหนึ่งด้วย

       ด้าน ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา หัวหน้าโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการอบรมมีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ ตำบลธาตุ ตำบลเมืองศรีไค ตำบลโพธิ์ใหญ่ และตำบลคำขวาง เข้าร่วม วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร แนวทางการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย การรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกันและสาธิตการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถลดจำนวนเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร และเป็นการช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

                                                                                                                                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว