หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดการอบรมเตรียมสอบ UBU-TEST แก่ บุคลากร และ นักศึกษา ทุกระดับ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 มีนาคม 2561 , 13:27:33     (อ่าน 860 ครั้ง)  


 

ม.อุบลฯ จัดการอบรมเตรียมสอบ UBU-TESTแก่ บุคลากร และ นักศึกษา ทุกระดับ

          เมื่อระหว่าง วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการอบรมเตรียมสอบ UBU-Test ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และบุคลากร ของ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสอบประเมินวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบ ด้วย หลักไวยากรณ์ (Grammar)การเขียน (Writing)การอ่าน (Reading)และการฟัง (Listening)  

          ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า “การอบรมเตรียมสอบ UBU-TESTในครั้งนี้นั้น นับว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการต้อนรับ จากผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอย่างดี ซึ่ง จำนวนผู้ที่ผ่านการทดสอบ UBU-Test ครั้งล่าสุด มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ซึ่ง 5 ใน 7 คนนี้ ได้เข้ารับการอบรม เตรียมสอบ UBU-TEST ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งในครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทั้งสิ้น 205 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับชั้นการศึกษา ซึ่งในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้”

          นายอลงกรณ์ ปุยฝ้าย นักศึกษาสาขาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า “สนใจเข้ามาร่วมการอบรม เพราะต้องการเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ของตนเอง ก่อนที่จะจบการศึกษา และเป็นการทบทวน ก่อนเริ่มทำงาน ซึ่งถือว่าได้รับความรู้มากพอสมควร ในด้านเทคนิค ต่าง ๆ ซึ่งสามารถ นำไปใช้ได้ ทั้งในการสอบ และชีวิตประจำวันครับ”