หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จับมือ เขตสุขภาพที่ 10 พัฒนาหลักสูตรบริหารทางการแพทย์และระบบสุขภาพชุมชน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 มีนาคม 2561 , 22:12:06     (อ่าน 1,577 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หลักสูตรบริหารทางการแพทย์ ระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัยและระบบประกันสุขภาพ เพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ ดูแลสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และ มุกดาหาร โดยมี นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

          นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระคณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ กล่าวว่า ในส่วนของการลงนามความร่วมมือด้านระบบการศึกษาและระบบบริการสุขภาพในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านวิชาการ ระบบบริการ และการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหารวมถึงบริบทของแต่ละพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพของบุคลากรด้านสุขภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับสังคมด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาสำหรับกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย  ตั้งอยู่บนฐานความร่วมมือระหว่างระบบการจัดการศึกษาและระบบบริการสุขภาพ โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาสาระการศึกษา รวมถึงการสร้างกลไก ทบทวน ตรวจสอบให้สอดคล้องกับกับความจำเป็นที่แท้จริงของประชาชนและระบบสุขภาพ ให้มีการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตและประสบการณ์จริงในระบบบริการสุขภาพโดยที่ไม่ทำให้องค์ความรู้ทางเทคนิควิชาการบกพร่องยึดหลักตามมาตรฐานทางวิชาชีพทั้งในระดับประเทศและสากล โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้างสุขภาวะในสังคมไทย

          ในส่วนของแนวทางการทำงานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ 10 มีดังต่อไปนี้

         1.ร่วมกันสร้างและพัฒนาระบบการบริการที่บุคคลเข้าสู่ระบบการศึกษาด้านสุขภาพที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของพื้นที่ และคำนึงถึงความเท่าเทียมในการคัดเลือกนักเรียนที่มีประสบการณ์ในชุมชน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในพื้นที่

         2.ร่วมกันกำหนดหลักสูตร การเรียนการสอน และงานวิจัย เพื่อให้บุคลากรที่จบการศึกษามีสมรรถนะและความสามารถที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ

         3.ร่วมกันสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นในการรับเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของการทำงานในระบบสุขภาพชุมชน

         4.สร้างความร่วมมือในการกำหนดจำนวนการผลิตบุคลากร และระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้บุคลากรด้านสุขภาพที่มีสมรรถนะตามที่พึงประสงค์อย่างเพียงพอ

         5.สร้างความร่วมมือในด้านบริการทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงพยาบาลในสังกัดเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน

https://www.youtube.com/watch?v=oUiDCHYbFOA&feature=share

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ /ภาพรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1