หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 มีนาคม 2561 , 22:12:24     (อ่าน 1,311 ครั้ง)  


          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ 6 ตระหนักคุณค่าเสริมสร้างสมรรถนะของผู้สูงอายุ นำผู้สูงอายุ ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเด็กและเยาวชน ความภาคภูมิใจในตนเองแก่ผู้สูงอายุ สร้างความสุขในบั้นปลายของชีวิต โดยมีอาจารย์สุนันทา ครองยุทธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และ อาจารย์สาวิตรี สิงหาด หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน มีนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย และผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวนกว่า 200คน  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

           อาจารย์สุนันทา ครองยุทธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ 6 เป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็น ครั้ง ที่ 6แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันของประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี นำมาซึ่งภาวะเสี่ยง และปัญหาด้านสุขภาพเกิดภาวะพึ่งพาและทุพพลภาพ ตามมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถชะลอลงได้ด้วยการดูแลสุขภาพของตนเอง และ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจในตนเอง โครงการนี้นับเป็นเวทีเครือข่ายการเรียนรู้ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยโดยผู้สูงอายุสู่เยาวชน  เกิดการสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ ความรู้ ภูมิปัญญา และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุและเกิดการบูรณาการสู่การเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ ผู้ดูแล อาจารย์ นักศึกษาพยาบาล องค์กรท้องถิ่นและทีมสุขภาพในพื้นที่และเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของโครงการ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

            ด้าน อาจารย์สาวิตรี สิงหาด หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมโครงการจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงความเคารพ การมีเจตคติที่ดีมีกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ด้วยการนำพวงมาลัยมะลิ กราบขอขมาขอพรผู้สูงอายุ ตามประเพณีนิยม การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การแสดงของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี การแสดงของนักศึกษา เวทีการสาธิตและถ่ายทอดความรู้ของผู้สูงอายุสู่เยาวชน “ผู้สูงวัยสอนหลาน” แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฟ้อนรำ กลุ่มทำขนมไทย กลุ่มทำตุ๊กตาการบูร กลุ่มหัตถกรรมทำพานบายศรี กลุ่มหัตถกรรมจักสาน กลุ่มทำยาดมสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจาก เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้จำนวนมาก ทำให้ผู้สูงอายุมีรอยยิ้มสดใส สุขกาย สุขใจ มีสุขภาพจิตที่ดีในปั้นปลายของชีวิตอย่างแท้จริง  อาจารย์สาวิตรี กล่าว

            นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม นำไปสู่เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้มีคุณค่า อีกทั้งยังอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว