หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            เชิดชู บุคลากร/ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ม.อุบลฯ ประจำปี 2560


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 มีนาคม 2561 , 15:15:14     (อ่าน 1,088 ครั้ง)  


         
 
 
 
          ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ดังนี้
 
ประเภทวิชาการ
 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
นางสาวอุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ   ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่  
นางสาวสาวิตรี  สิงหาด   ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
 
ประเภทเชียวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภททั่วไป
 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
นางลัพธวรรณ  วงศ์บุญ   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่
นายอมต  ยอดคุณ   ตำแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ปฏิบัติการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่
นางอุไรวรรณ  บัวสอน   ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
 
          ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้คัดเลือกให้ นางสาวอุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ และนาง นางลัพธวรรณ  วงศ์บุญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเข้ารับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในวันข้าราขการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 นี้ อีกด้วย