หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 มีนาคม 2561 , 14:40:00     (อ่าน 502 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ “การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะอีสานตอนล่าง”

โรงเรียนเครือข่ายภายใต้ชื่อ “โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข”

---------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการ “การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะอีสานตอนล่าง” ภายใต้ชื่อโครงการ โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข”ณ บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทายาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบโครงการ“การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะอีสานตอนล่าง” กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนสุขภาวะที่มีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนครบ 5องค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังพัฒนาครูที่มีความกระตือรือร้นเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้กลายเป็นผู้เรียนที่เป็นสุขและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ และเพื่อพัฒนาหลักสูตรตลอดจนคู่มือส่งเสริมการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาวะ 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบโครงการ“การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะอีสานตอนล่าง” กล่าวว่า สำหรับโครงการโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข เป็นโครงการที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาครูและกระบวนการเรียนการสอนสู่การเรียนการสอนที่มีความสุข สร้างให้ผู้เรียน ผู้สอน องค์กร รวมถึงชุมชนรอบข้างเป็นสุข ผ่านกระบวนการ Active Learning และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการทำโครงงานเป็นฐาน (PBL) ที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 47 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จำนวน 2โรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 22 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 1โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 10โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน (ยโสธรและอุบลราชธานี) จำนวน 2 โรงเรียน ซึ่งการจัดงานมหกรรมโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุขในวันนี้ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเป็นงานภายใต้แนวคิด “เรียนให้เป็น เล่นให้รู้” เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่นำไปสู่ความสุข โดยแบ่งประเด็น โครงงานออกเป็น 4ประเด็นได้แก่ การจัดการขยะ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเสริมทักษะอาชีพ และห้องเรียนสุขภาวะ ซึ่งในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนที่ส่งเสริมสุขภาวะ แต่ละโครงการได้กำหนดรูปแบบวิธีการและกำหนดการดำเนินงานที่แตกต่างหลากหลายและมีความน่าสนใจ รวมทั้งสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในหลากหลายวิชาได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวทำให้ครูได้นำไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายและมีความน่าสนใจ รวมถึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขจากการได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และนำไปสู่สุขภาวะ 5ด้านคือ สิ่งแวดล้อมเป็นสุข โรงเรียนเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข ชุมชนเป็นสุข และนักเรียนเป็นสุข

-------------------------------------------

นางทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว