หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ชื่นชมนศ.สาขาการบัญชี ม.อุบลฯ ผ่านเกณฑ์ทดสอบ Tax Junior มากสุดในประวัติการณ์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 16 มีนาคม 2561 , 10:46:14     (อ่าน 7,266 ครั้ง)  


           อีกหนึ่งมาตรฐาน ของหลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดย สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ภายหลังจากจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่นักภาษีอากรในระดับปฏิบัติการ (Tax Junior) รุ่นที่ 13 โดยความร่วมมือจาก สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และมีการทดสอบขึ้นทะเบียนเป็น Tax Juniorโดยนักศึกษาม.อุบลฯ ผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน 102 คน จากจำนวน191 คน ทั้งนี้ เพจfacebookของ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ได้แสดงความชื่นชมและยินดีกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสที่นักศึกษา สาขาการบัญชี สอบผ่านเกณฑ์จำนวนมากสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่มีโครงการTax Junior

          รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษีอากร และการเป็นนักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ Tax Juniorจึงได้ร่วมมือกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตร Tax Juniorโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษีอากรและประสบการณ์การทำงานเบื้องต้น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานและประกอบวิชาชีพบัญชี อันจะเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างครบถ้วน  รวมถึงตอบสนองต่อปณิธานของคณะบริหารศาสตร์ในการสรรสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมต่อไป  

            ด้าน อาจารย์จริยา อ่อนฤทธิ์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯกล่าวเพิ่มเติมว่า สาขาบัญชีได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ ซึ่งมี ดร.พรพิพัฒน์  แก้วกล้า เป็นหัวหน้าโครงการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการของสาขาบัญชีที่ต้องการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย โดย คุณศิริศักดิ์ ชีวะเรืองโรจน์ อุปนายกคนที่ 1 และทีมวิทยากรจากสมาคมฯ ที่ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรและสนับสนุนการจัดโครงการนี้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ในด้านการวัดระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น Tax Juniorมีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ มากถึง 102 คน ซึ่งจากข้อมูลของ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย นับว่าเป็นการสอบผ่านที่มีร้อยละที่สูงที่สุด นับตั้งแต่มีโครงการ Tax Juniorมา

           นอกจากนั้น สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังมีความร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูถัมภ์แห่งประเทศไทย โดยบัณฑิตทุกคนจะต้องได้รับใบรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ อีกด้วย  ทั้งนี้ ในอนาคต สาขาการบัญชี ยังเตรียมวางแผนที่จะนำระบบSAPซึ่งเป็นหนึ่งในระบบ ERPที่ดีที่สุดในระดับโลก มาใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย / ภาพ