หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ประชุมร่วม มูลนิธิรากแก้วและภาคีเครือข่ายบูรณาการองค์ความรู้เดินหน้าพัฒนาเชิงพื้นที่ จ.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 14 มีนาคม 2561 , 15:51:56     (อ่าน 816 ครั้ง)  


            รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิรากแก้วและภาคีเครือข่าย โดยรับเกียรติจาก นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแล้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 75 คน โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์  นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานประชุมI ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เลขานุการโครงการฯ  กล่าวว่า ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิรากแก้วและภาคีเครือข่าย ในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมของเครือข่าย 8 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ สำนักงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล 11 สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ชุมชนบ้านศรีไคออก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมูลนิธิรากแก้ว เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลในการหาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่เป้าหมาย บ้านศรีไคออก ม.4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

จากนั้น ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เวลา 19.00 น. คณะกรรมการโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อหาข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของชุมชนบ้านศรีไคออก ม.4 ต.เมืองศรีไค ถึงแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาจากความต้องการของชุมชน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม/ การจัดการน้ำ และเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์  นายอำเภอวารินชำราบ ในฐานะผู้มีบทบาทเป็นผู้จัดการเชิงพื้นที่จะเป็นผู้เชื่อมประสานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยบูรณาการความรู้ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

 

               จิตตินันต์  ใจสุทธิ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ / ข้อมูลข่าว

เพลิน  วิชัยวงศ์ ปชส. ม.อุบลฯ  , ทศพล  ไกรพันธ์ ผญบ.ศรีไคออก / ข่าวและภาพ