หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯสนองนโยบายรัฐ หนุนโครงการครูพี่เลี้ยง เสริมทักษะนักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 มีนาคม 2561 , 21:45:37     (อ่าน 1,230 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนองนโยบายรัฐ ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยง ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร และเทคโนโลยี ถ่ายทอดแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างน่าสนใจ

         รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยง เป็นหนึ่งในนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM Education ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพครูโดยการพัฒนาการสอนแบบ Active Learningโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยสร้างความตระหนักรู้ทางจริยธรรมต่อผลกระทบของการทุจริตคอรัปชั่นแก่นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังได้ดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการจัดหาฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่างๆที่สำคัญต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  โดยนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา

           ในปีงบประมาณ.2561  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 20 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยเน้นกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียน อาทิ การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และการรู้หน้าที่ของพลเมือง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป

         ด้าน อาจารย์กมลวัฒน์  เล็กนาวา  ประธานหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำอาจารย์ และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม “การอ่านออก เขียนได้” เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยจัดในรูปแบบค่ายผ่านเกมส์ต่างๆ การฝึกสร้างประโยค การอ่านบทสนทนาสาธิต การจับใจความย่อหน้า การฝึกทักษะการพูด สร้างทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนในการเรียนภาษาไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว