หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมกับ ธพว. เปิด Joint space แหล่งสร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup สู่นโยบายเศรษฐกิจ 4.0


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 11 มีนาคม 2561 , 00:00:40     (อ่าน 784 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมกับ ธพว. เปิด Joint space แหล่งสร้างและพัฒนา

ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup สู่นโยบายเศรษฐกิจ 4.0 

-------------------------------

           เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดโครงการ Co-working Space”ภายใต้กิจกรรม Grand Opening Joint space”เพื่อเปิด Joint space”หน่วยพัฒนา Startup โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณพร้อมกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การเปิด Joint space” ครั้งนี้ เพื่อเป็นสถานที่ในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่ม Startup และ กลุ่ม SMEs ในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่เปิดสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ สามารถมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกัน ในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นสถานที่พบปะลูกค้า ประชุม อบรม ตลอดจนเป็นที่ตั้งสำนักงานร่วมกันอีกด้วย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของการสร้างนักธุรกิจพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นผู้สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทการพัฒนา Startup &SME ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย”โดย นายวรมิตร  ครุฑโต กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ Co-working space กับบทบาทการสร้าง Startup” โดย นายภูดิศ  เจริญปัญญายิ่ง และนายพิสุทธิ์  เพชรโชติ ผู้บริหาร Draft Board co-working spaceให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ ณ Joint spaceถนนเทพโยธี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

           รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Startup และ SMEs ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยมีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SME และ Startup ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งรวมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิเช่น นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการ นักลงทุน ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนธุรกิจรายใหญ่ ในการแลกเปลี่ยนแนวคิด การเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจ เจรจาธุรกิจ และการแสวงหาโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เป็นพื้นที่ดำเนินการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเพื่อเติมเต็ม Ecosystem เพื่อพัฒนากระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการและสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการของผู้ประกอบการ SMEs และ Stratup ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะทำงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เห็นร่วมกันว่าควรจะจัดสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกัน ( Co-working space ) ขึ้นในเมืองอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันร้านได้ดำเนินก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดเปิดร้าน Joint space เพื่อให้บริการอย่างเป็นทางการขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 นี้ เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การบริการของร้านแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Stratup รวมถึงบุคคลทั่วไป ให้เข้ามาใช้บริการด้วย

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว