หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            Professor Dr. Kleinschmidt คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร Anhalt University ประเทศเยอรมนี เข้าพบ ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 มีนาคม 2561 , 10:22:12     (อ่าน 599 ครั้ง)  
 
          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยา พรมกอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาวรรณ พองพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ นำ Professor Dr. Kleinschmidt คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย Anhalt University ประเทศเยอรมนี เข้าพบ ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ ในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 โดย Professor Dr. Kleinschmidt ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในรายวิชา Food Techniques ให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
 
          ในการเข้าพบครั้งนี้ ม.อุบลฯ ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย Alhalt University ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ/ร่วมมือในด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพบว่ามีความคล้ายคลึงในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่กับชุมชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างมาก Professor Dr. Kleinschmidt มีความยินดีที่จะร่วมดำเนินการวิจัยกับบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ Professor Dr. Kleinschmidt ยังให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีอาหารและยา และประสงค์จะขยายขอบเขตการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือฯ ไปยังคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ โดยได้วางแผนเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้/วิจัยที่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ในกลางปี พ.ศ. 2561 ด้วย