หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดี ม.อุบลฯ วิทยากรบรรยาย การวัดผล ประเมินผลการศึกษา ณ มมส.


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 6 มีนาคม 2561 , 15:05:52     (อ่าน 559 ครั้ง)  


         


 
          เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 โดย ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็น วิทยากรบรรยาย เรื่อง การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ