หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:09:51     (อ่าน 730 ครั้ง)     

   

 

            เมื่อวันที่ 26กุมภาพันธ์ 2561เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา เป็นพี่เลี้ยงสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 17สถาบัน ครั้งที่ 1/2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการให้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็น “สถาบันแม่ข่าย” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับสถาบันลูกข่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ บุคลากร ทรัพยากรและเทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป และได้ทำการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 17สถาบัน ซึ่งเป็น “สถาบันลูกข่าย” ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละสถาบันลูกข่ายนำองค์ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของบุคลากรมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น