หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คณะวิชา/มหาวิทยาลัย การเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 3/หมวด 6


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 , 10:49:33     (อ่าน 570 ครั้ง)  


          วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์การของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กล่าว ให้การต้อนรับ วิทยากร คือ ศาสตราจารย์จามรี  ธีรตกุลพิศาล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA assessor และผู้ตรวจประเมินเกณฑ์ EdPEx และภายใน ตามตัวชี้วัดของ สกอ.) ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
 
          ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะได้มีความเข้าใจในรายละเอียดทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติรายหมวด ซึ่งกำหนดให้อบรมในหมวด 3 นักศึกษาและผู้รับบริการ