หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 , 01:19:21     (อ่าน 641 ครั้ง)  


ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.อุบลฯ

เป็นเจ้าภาพจัดเวทีนำเสนอผลงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Transformative Learning – เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ศตวรรษที่ 21

---------------------------

                      เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา(พพปญ.) ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นเจ้าภาพจัดเวทีนำเสนอผลงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Transformative Learning – เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ภายใต้ “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ปี 2560” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนร้บ ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์  ธัญญาพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและมอบโล่ให้แก่ครูเพาะพันธุ์ปัญญาแห่งปี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดเวทีนำเสนอผลงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในรอบ 5 ปี แก่ผู้บริหารจังหวัด และฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันให้เกิดการขยายผลสำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและคุณครูไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารครู และนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จากนั้นเป็นการแสดงของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และการเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆ จากศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่นำมาจัดแสดงภายในงาน

           ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พพปญ.) ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 4 ปี และปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทย ภายใต้ “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ปี 2560” ให้ดำเนินโครงการ “ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งเป็นหนึ่งศูนย์จากทั้งหมด 8 ศูนย์ทั่วประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย (Research - based learning) ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ โดยเน้นการสร้างโจทย์จากการทำโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการค้นหาคำตอบจริงที่สอดคล้องกับการเรียนรู้และทักษะที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 โดยติดตามการดำเนินโครงการฐานวิจัยของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียน จังหวัดยโสธร จำนวน 3 โรงเรียน รวม 9 โรงเรียน และศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 โรงเรียน และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 โรงเรียน รวม 11 โรงเรียน ซึ่งในวันนี้มีโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 โรงเรียน มีครูและนักเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 841 คน ที่เข้าร่วมการจัดเวทีนำเสนอผลงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ สำหรับรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอนิทรรศการผลการเรียนรู้ของนักเรียน การเสวนา และการแสดงบนเวทีที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีการมอบรางวัลสำหรับผลงานต่างๆ ได้แก่ รางวัลผลงานแห่งความคิด (Thinking Award) รางวัลผลงานดึงดูดใจ (Attractive Award)รางวัลผลงานยอดนิยม (Popular Award)รางวัลครูและนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาแห่งปีของโรงเรียนเป็นต้น

 

 ------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว