หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            



ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน ระดับ ป.ตรี สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดแสดงละครเวที เรื่อง บ้านตระกูลเกา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 , 15:52:05     (อ่าน 1,028 ครั้ง)  


          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน ระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแสดงละครเวที เรื่อง บ้านตระกูลเกา ณ ห้องประชุมดอกจาน 3 และโรงละครคณะศิลปศาสตร์ มีผู้สนใจผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ภายในงาน มีการ จัดแสดงละครเวทีเรื่อง “บ้านตระกูลเกา” โดย สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร โดยงบประมาณสนับสนุนจากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ชื่อโครงการ “วรรณกรรมจีนส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมจีนสู่นักศึกษาและบุคคลภายนอก พร้อมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  คุณธรรมจริยธรรม และเหตุการณ์สำคัญทางสังคมการเมืองที่มีผลต่อแนวคิดของชาวจีน ผ่านการถ่ายทอดในรูปแบบละครเวที บทละครเวทีเรื่อง  “บ้านตระกูลเกา” โดย ดัดแปลงมา จากนวนิยายเรื่อง “บ้าน”ของปาจิน นักเขียนชื่อดังแห่งวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ ซึ่ง อาจารย์สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ เป็นผู้เขียนบทละครและกำกับการแสดง  นักแสดงส่วนใหญ่ ได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ร่วมการแสดงในครั้งนี้ด้วย โดย ละครเวที “บ้านตระกูลเกา” นำเสนอเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ในครอบครัวคหบดีชาวจีน ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางความคิด โดยนำเสนอมุมมองของเยาวชนยุคใหม่ที่มุ่งวิพากษ์และต่อต้านระบบความคิดแบบศักดินา และจารีตประเพณีที่ล้าหลัง เพื่อแสวงหาสังคมในฝัน ที่เต็มไปด้วยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคแห่งความเป็นมนุษย์
 
          ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาจีน อย่างแพร่หลาย ทำให้มีการศึกษาค้นคว้าด้านการเรียนการสอนภาษาจีนกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับปริญญาตรีได้กำหนดให้มีวิชาการศึกษาอิสระ คือ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน เรียบเรียงเป็นสารนิพนธ์ระดับปริญญาตรี อันเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ผลงานดังกล่าวนี้นับเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนมีสัมฤทธิผลในทางที่ดี ซึ่งนอกจากจะเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาแล้ว ยังสามารถใช้ในการขอทุนหรือประกอบการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อีกด้วย
 
          หลักสูตรภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดให้นักศึกษาได้จัดการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในแต่ละปีมีงานวิจัยที่จัดทำภายใต้กระบวนการวิจัย และการควบคุมมาตรฐานของคณาจารย์ในหลักสูตรอย่างเข้มงวด เป็นผลให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการด้วนภาษาจีนเป็นจำนวนมาก ผลงานต่างๆได้รับการยอมรับในระดับชาติ นักศึกษาสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ขอทุนสำหรับศึกษาต่อที่ประเทศจีน ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนไม่น้อยกว่าปีละ 5-10 ทุน  สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการศึกษารูปแบบดังกล่าว
 
          จากการสำรวจพบว่ามหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดสอนภาษาจีนทั้งกลุ่ม สหมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎ ล้วนกำหนดหลักสูตรในทิศทางเดียวกัน คือมีการศึกษาในรูปแบบการวิจัยและจัดทำเป็นสารนิพนธ์ อันเป็นแนวทางที่ดี แต่กระนั้นก็พบว่าการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นเพียงส่วนของแต่ละสถาบันเท่านั้น ยังไม่เคยมีการนำเสนอในลักษณะการประชุมวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางวิชาการ จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นเวทีให้นักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันเป็นแนวทางการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
 
ข่าวโดย คุณโชติกา  ศรีโพนทอง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี