หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วม กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 , 14:26:43     (อ่าน 472 ครั้ง)  


          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟอุบลราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี อีกด้วย 
 
           ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมพบปะระหว่างส่วนราชการ ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความคุ้นเคยพร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยใช้ชื่อการประชุมดังกล่าวว่าการประชุม “สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี” ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน ต่าง ๆ ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน