หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีและการศึกษา เปิด 6 ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 , 15:07:48     (อ่าน 1,992 ครั้ง)  


              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดและอบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)  เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีและการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงานพร้อมอบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะโดยวิทยากร ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนเดินทางเยี่ยมชมการจัดเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ ณ ห้องเรียนอาคารเรียนรวมและอาคารคณะต่างๆ จำนวน 6 ห้อง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

             รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน โดยอาจารย์สามารถใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีและการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งจะก่อให้เกิด บรรยากาศทางการเรียนรู้แบบ Edutainment ซึ่งมีลักษณะของการเรียนแบบผ่อนคลายไม่ เคร่งเครียดมากจนเกินไป นับว่าเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการศึกษา และการดำรงชีวิต ตลอดจนมีสมรรถนะต่างๆที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อไป

          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชดา  โสภาคะยังผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ลักษณะพิเศษเฉพาะของห้องเรียนอัจฉริยะ มีความแตกต่างจากห้องเรียนโดยทั่วไป จุดเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบภาพและเสียง ก่อให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ สามารถจัดห้องเรียนในรูปแบบ อาทิ กิจกรรมกลุ่มย่อย การบรรยาย โครงงาน นำเสนอหน้าชั้นเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้นได้ด้วยตนเอง เป็นต้น

          ในส่วนของ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 6 ห้อง ได้แก่ อาคารเรียนรวม 4 จำนวน 3 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1ห้อง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1ห้อง และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 1ห้อง  นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ นำไปสู่การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป

 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ