หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด ประกวดสุนทรพจน์และเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 , 15:36:35     (อ่าน 1,188 ครั้ง)  


          เมื่อวันที่่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์และเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม และ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดย อาจารย์ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์น ผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้
 
          ซึ่ง การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีการจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น การแสดงจากนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร การแข่งขัน J-UBU Cosplay และ J-UBU Cover Dance นอกจากนี้ ในบริเวณภายนอกโรงละครคณะศิลปะศาสตร์ ยังมีการจัดซุ้มของนักศึกษา อาทิ ซุ้มอาหารญี่ปุ่น ซุ้มการตอบคำถามชิงรางวัล ซุ้มการเขียนพู่กันญี่ปุ่น เป็นต้น 
 
          ทั้งนี้  ในทุก ๆปีจะมีการจัดกิจกรรม ในหลักสูตรตลอดทั้งทั้งปีเพื่อฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ นอกห้องเรียน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรายวิชา ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในการจัดโครงการในครั้งนี้ นักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมญี่มากยิ่งขึ้น นักศึกษามีโอกาสแสดงความ สามรถทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างหลากหลายตามความถนัด 
 
ข่าวโดย คุณโชติกา ศรีโพนทอง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์