นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดค่ายนักศึกษา,บุคลากร แลกเปลี่ยนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยกระดับคุณภาพบัณฑิต


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 , 11:42:34     (อ่าน 437 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดค่ายนักศึกษา,บุคลากร แลกเปลี่ยนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยกระดับคุณภาพบัณฑิต

-----------------------------------------------------------------

          ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัด โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (ส่วนกลาง) รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมี นักศึกษาจากประเทศ กัมพูชา10 คนนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม 14 คน นักศึกษาจากประเทศจีนจำนวน 4 คน นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 คน อาสาสมัครจากประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา และนักศึกษาจากคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 30 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้การต้อนรับ นักศึกษา บุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี หลังใหม่

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นความเป็นนานาชาติ และเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติที่จะสมัครเข้ามาศึกษาต่อทั้งแบบเต็มเวลาและหลักสูตรระยะสั้น และได้สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติผ่านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ทั้งกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ลงนามความความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้กับคณะและสำนัก สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมา คณะ/สำนัก ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

          ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติเพื่อเปิดโลกทัศน์ และทำให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในระดับสากล”