นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 สิงหาคม 2560 , 00:01:54     (อ่าน 7,112 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาท ถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์เสมอมา และการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของการศึกษาไทย โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกชั้นปี เข้าร่วมงานพิธีกว่า 4,000คน และพร้อมใจกล่าวบทไหว้ครู ก่อนที่ตัวแทนนักศึกษาจะนำพานธูปเทียน พานดอกไม้เข้าไหว้ครูตามลำดับ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 

          นอกจากนี้ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม รางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และรางวัลนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร จำนวน 17ราย ดังนี้

      1 นางสาวมาลีนี พลศิลป์           คณะเกษตรศาสตร์        ชั้นปีที่ 4ผลการเรียน 3.76       

      2นายอดุลวิทย์  เชื้อพล             คณะวิทยาศาสตร์         ชั้นปีที่ 4ผลการเรียน 3.99       

      3 นางสาวทิพย์สุดา  สุตะภักดิ์      คณะวิทยาศาสตร์         ชั้นปีที่ 4ผลการเรียน 3.99       

      4 นายศักดิ์ศรี  กองพิมพ์            คณะวิศวกรรมศาสตร์     ชั้นปีที่ 4ผลการเรียน 3.84       

      5 นางสาวธนัชพร  พรมโคตร       คณะเภสัชศาสตร์          ชั้นปีที่ 4ผลการเรียน 4.00       

      6 นางสาวณัฐชยา  อนุ              คณะศิลปศาสตร์           ชั้นปีที่ 3ผลการเรียน 4.00       

      7นางสาวชนิศา  สืบอ้วน           คณะศิลปศาสตร์           ชั้นปีที่ 2ผลการเรียน 4.00       

      8นางสาวระพีพร  ภานะรมย์      คณะศิลปศาสตร์           ชั้นปีที่ 2ผลการเรียน 4.00       

      9นางสาวสุภาพร ประหา          คณะบริหารศาสตร์        ชั้นปีที่ 2ผลการเรียน 4.00       

     10นางสาวจุฑาทิพย์  เจริญศรี     คณะบริหารศาสตร์        ชั้นปีที่ 2ผลการเรียน 4.00       

     11นายรัฐศาสตร์  ทวีกาล         คณะนิติศาสตร์            ชั้นปีที่ 4 ผลการเรียน 3.77       

     12 นายวุฒิชัย เดชฤทธิ์             คณะรัฐศาสตร์             ชั้นปีที่ 4ผลการเรียน 3.81       

     13 นายอานันต์  ขยันการ           คณะศิลปประยุกต์ฯ       ชั้นปีที่ 3ผลการเรียน 4.00       

     14นางสาวณัฐชยา  ยิ่งยศ         วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ   ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00       

    15 นายภาณุพงศ์  ผิวผ่อง           วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ   ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00       

    16 นายวชิรวิทย์ ตันติวัฒนเสถียร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ   ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00       

    17 นางสาวชุรีภรณ์  ทองโสภณ    คณะพยาบาลศาสตร์      ชั้นปีที่ 4ผลการเรียน 3.87       

             นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของการศึกษา ในการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา นำมาสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ในนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ