นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 , 13:47:15     (อ่าน 1,246 ครั้ง)  


        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาท ถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์เสมอมา และการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของการศึกษาไทย โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกชั้นปี เข้าร่วมงานพิธีอย่างพร้อมเพรียงจำนวนกว่า 4,000 คน และพร้อมใจกล่าวบทไหว้ครู ก่อนที่ตัวแทนนักศึกษาจะนำพานธูปเทียน พานดอกไม้เข้าไหว้ครูตามลำดับ  ทั้งนี้ นายนฤเบศร์  สมบูรณ์ นายกสโมสรนักศึกษา ได้นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน และอธิการบดี ประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

          นอกจากนี้ พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม รางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และรางวัลนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา  อีกทั้ง ยังมีการประกวดพานไหว้ครู แบ่งเป็น 2 ประเภท พานไหว้ครูประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3  ส่วน การประกวดพานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และยังมีรางวัลชมเชยประเภทละ 2 รางวัล

           นับได้ว่า พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมประเพณีสำคัญในทุกสาขาอาชีพของคนไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ซึ่งศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ นับเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ