นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 21 สิงหาคม 2560 , 09:52:52     (อ่าน 395 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2560”

--------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด  “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2560” ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18สิงหาคม 2560ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับช่วงพิธีเปิดผู้แทนนักศึกษากล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และอัญเชิญพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมพิธียืนถวายสักการะและ รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีตลอดจนเห็นความสําคัญและความจําเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ การประกวด และการแข่งขันด้านต่างๆ มากมาย

          สำหรับในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบโล่และช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์  สุขบท อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และรางวัลผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่ นายชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว และภาพจากเว็บไซต์คณะวิทยาศาศาสตร์ ม.อุบลฯรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2