นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เดินทางศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์,ประเทศเวียดนาม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 18 สิงหาคม 2560 , 16:27:32     (อ่าน 1,453 ครั้ง)  


 
          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4 คน ด้แก่ นางสาวนรินลักษณ์ ไขแสง นายโรจน์ทรัพยฤทธิ์ แสงทอง เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ TMC Academy ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 – 5 สิงหาคม 2560 และ นางสาวศิริวรรณ โมคภา ,นางสาวอัญจิรา สุระเสน เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University Hanoi ประเทศเวียนนาม เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – 4 สิงหาคม 2560 
 
          ซึ่งนักศึกษาที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ นอกจากได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนแล้ว ยังได้มีการฝึกภาษาของประเทศที่ไปแลกเปลี่ยนอีกด้วย โดยนักศึกษาแต่ละคนต่างรู้สึกตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตในต่างแดน และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของประเทศที่ตนเองไปแลกเปลี่ยน พร้อมกันนี้ นางสาวนรินลักษณ์ ไขแสง หนึ่งในนักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ได้กล่าวว่า “ขอบคุณโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กนักศึกษาได้มีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศของ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ และประทับใจที่ได้เดินทางไปศึกษาต่างแดนในครั้งนี้ สถาบันที่เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนมีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาจารย์ดูแลนักศึกษาดีมาก พร้อมให้คำแนะนำและใส่ใจรายบุคคล คอยให้คำแนะแก้ไขงานที่เราทำ ในส่วนของเพื่อน ได้มีเพื่อนหลายชนชาติ ทำให้ได้เพื่อนต่างชาติเยอะและได้ใช้ภาษาที่หลากหลายในการสื่อสาร” 
 
          ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในตลอดระยะเวลา ในปี 2555-2559 คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศกว่า 84 คน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS เป็นต้น โดยทาง คณะศิลปศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ได้รู้ได้เห็นสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้รู้จักปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ นักศึกษาผู้ที่เคยที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่าการไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศยังส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
 
ข่าวโดย เปรมสิทธิ์  ศรีโพนทอง ตำแหน่างนักวิชาการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์