นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ธรรมชาติ:จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่งานวิจัย ครั้งที่1(ICNM 2017)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 สิงหาคม 2560 , 22:41:02     (อ่าน 809 ครั้ง)  


             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ธรรมชาติ : จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1The 1st International Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to International Research  ICNM 2017  โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยด้านสมุนไพร ด้าน Natural Medicine จำนวนกว่า 200 คน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า เป็นที่ทราบดีว่าภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีคู่มากับคนไทยตั้งแต่ดั้งเดิม เพื่อใช้ดูแลรักษาตนเอง จากการสังเกต ทดลองใช้ เก็บสะสม ประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเอง จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นรากฐานการดูแลสุขภาพด้วย ตนเองที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ รูปแบบการรักษามีทั้งการใช้ การนวด ตลอดจนการใช้ พิธีกรรมหรือคาถาต่างๆ เพื่อช่วยด้านจิตใจของประชาชน ในการรักษาแบบแพทย์พื้นบ้าน สมุนไพร เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมาช้านาน และได้ถูกพัฒนา และสั่งสมเป็นประสบการณ์สืบทอดต่อเนื่องกันมา จนกลายเป็นแนวคิดและทฤษฏีของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จนถึงปัจจุบันทั่วโลกนิยมใช้สมุนไพรในดูแลสุขภาพมากขึ้นในแง่ป้องกันการเจ็บป่วย และองค์การอนามัยโลกได้มีการแนะนําให้ใช้การแพทย์ แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกทั้งสองแผนคู่ขนานกันไปในการรักษาทางการแพทย์ในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยาสมุนไพรแผนโบราณเป็นการแพทย์ที่ไม่แพง จึงเหมาะสำหรับเป็นทางเลือกของประชาชน ในพัฒนาสมุนไพรในการรักษาโรคโดยเน้น ยาที่ได้รับจากธรรมชาติไม่ว่าจากพืช สัตว์ หรือองค์ประกอบอื่นจากธรรมชาติ หรือ Natural Medicine ปัจจุบันได้มีการพัฒนาผ่านงานวิจัยหลายสาขา จากหลายประเทศ ทำให้ได้รับการพัฒนาเป็นยาสมุนไพรที่มีการใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในการแพทย์ด้าน Natural Medicine ในปัจจุบันอาจมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละภูมิภาคของโลก

            ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Institute of Natural Medicine, University of Toyama ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นของนักวิจัยที่ศึกษาด้าน Natural Medicine ครอบคลุมสาขาต่างๆ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น การบรรยายพิเศษ (keynote speaker)  การบรรยายบทความรับเชิญ (invited speaker)  การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation)  การตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องทางวิชาการ (Proceedings) เป็นต้น

            ในส่วนของผลงานวิจัยที่นำเสนอ แบ่งเป็น Oral Presentationจำนวน 22 ผลงาน และ  Poster Presentationจำนวน 51 ผลงาน ส่วนการบรรยายพิเศษ(keynote speaker) รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน สิงค์โปร และไทย เข้าร่วม ยังมีการจัดนิทรรศการออกบูธด้านสมุนไพร นิทรรศการผลงานสถาบันเครือข่าย และการสาธิตภูมิปัญญาชาวบ้านนวดแผนไทยมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย ผศ.ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ  กล่าว

             นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในเวทีระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายนักวิจัยการทำงานร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว