นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 สิงหาคม 2560 , 22:11:42     (อ่าน 1,280 ครั้ง)  


             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 “กันเกรา ช่อที่ 30” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทุกคณะร่วมเป็นเกียรติในงาน  ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 จาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวน 4,200 คน เข้าร่วมโครงการ  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

            รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ในการตั้งใจศึกษาเรียนรู้ รู้จักวางแผนในชีวิต แบ่งเวลาให้เหมาะสม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 4- 6 ปี ที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์แก่สังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว

          ด้าน อาจารย์ทรงพล  อินทรเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 นอกจากนักศึกษาจะได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย แล้ว ยังมีการแนะนำข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนด้านการศึกษา อาทิ กองบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาล สำนักงานพัฒนานักศึกษา แนะนำองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560   

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ทิพย์วรรณ  เวฬุวณาธร / ธวัชชัย  พันธ์จำปา ม.อุบลฯ/ ภาพ