นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 9 สิงหาคม 2560 , 11:27:34     (อ่าน 292 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ขานรับนโยบาย สกอ. รับน้องอย่างสร้างสรรค์

“ชวนน้องทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ถวายพ่อหลวง ร.9”

------------------------------------------

            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ “ชวนน้องทำดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง ร.9”  เพื่อใช้ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และรุ่นพี่นักศึกษาทุกชั้นปีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ได้เลือกแบบในการประดิษฐ์และจัดทำเป็น ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นดอกไม้ที่หมายถึง ความหวัง และ เกียรติยศ และถ้าเป็นดอกที่มีกลิ่นหอมที่สุด คือ ดอกที่มีสีเหลือง โดยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หากมีเวลาว่างครั้งใดก็มักจะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองมาเยี่ยมเยียนพระราชินีอยู่เสมอ แต่ทุกครั้งที่เสด็จฯ มาก็จะมีดอกไม้มาให้พระราชินี และดอกไม้ที่พระองค์นำมาให้เป็นประจำก็คือ ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล อันเป็นที่มาของ “ความรัก ความผูกพันของทั้งสองพระองค์” จึงเป็นเหตุผลที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยได้เลือกที่จะประดิษฐ์และจัดทำดอกไม้จันทน์ดังกล่าวเป็น “ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล” ขึ้นในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ “ชวนน้องทำดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง ร.9” ในครั้งนี้จำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ของเราได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เพื่อขานรับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอ. และทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำชับให้ทุกคณะที่จะจัดกิจกรรมรับน้องหรือประชุมเชียร์ให้ปฏิบัติตามนโยบายของ สกอ. อย่างเคร่งครัดตามที่ทาง สกอ. กำหนดและได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560 โดยมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่ สาธารณชน ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุรา และเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และที่สำคัญต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กำกับ ดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีอันที่ดีงาม และต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ในปีการศึกษา 2560 ขึ้น เป็นกิจกรรมในรูปแบบรุ่นพี่ชวนรุ่นน้องทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ “ชวนน้องทำดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง ร.9” เพื่อใช้ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 5 วัน

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว