นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯรับธงพร้อมเจ้าภาพจัด2งานใหญ่ ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ และระดับนานาชาติ NGRC44 & IGRC7


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 สิงหาคม 2560 , 11:40:17     (อ่าน 1,015 ครั้ง)  


             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.) พร้อมเป็นเจ้าภาพจัด 2งานใหญ่ การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7และ การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 19-20  ตุลาคม 2560  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนเข้ารับมองธงเจ้าภาพจัดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งร่วมการประชุมหัวข้อ “วิจัยแห่งยุค 4.0ในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”เมื่อวันที่ 26กรกฎาคม 2560ที่ผ่านมา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยังผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.อุบลฯ กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2542จากนั้น ได้มีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (THE 44th NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE : NGRC) และ การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (THE 7th INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE : IGRC ) กำหนดระหว่างวันที่ 19-20  ตุลาคม 2560ภายใต้หัวข้อ “GRADUATE RESEARCH DRIVEN THAILAND 4.0” “งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

           ในส่วนของการเข้าร่วมประชุม และรับมอบธงเจ้าภาพในครั้งต่อไป ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากสถาบันสมาชิก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำหรับการจัดการประชุมการนำเสนอผลงานฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ แล้ว ซึ่งเวทีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ผ่านผลงานวิชาการใน 6หัวข้อ ได้แก่

            กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)

            กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)

            กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)

            กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)

            กลุ่มสร้างสรรค์สังคม วัฒนธรรม ภาษา และบริการที่เพิ่มมูลค่า

            กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            ในส่วนของการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้นำเสนอผลงานได้มีช่องทางในการนำเสนอที่หลากหลายต่อไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Email id: nigrc2017@ubu.ac.th โทรศัพท์ / FAX: 045-353128, 045-353130

                               เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว