นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 สิงหาคม 2560 , 10:03:11     (อ่าน 329 ครั้ง)  


            เมื่อวันที่ 2สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หลังใหม่) สำนักงานพัฒนานักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นักศึกษาผู้อาสาทำกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ ด้านวิชาการ  กีฬาและนันทนาการ  อาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์  ศิลปวัฒนธรรม  คุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรตินักกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อีกทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมให้ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์จากการทำกิจกรรมให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต อีกทั้งให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นแรงจูงใจให้แก่นักศึกษารุ่นน้องได้นำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำกิจกรรมที่ดีต่อไป

            ในโอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณของ มหาวิทยาลัย ต่อนักศึกษาที่ได้เสียสละเวลาและเสียสละแรงกายแรงใจ ในการทำกิจกรรมมหาวิทยาลัย ในทุกๆกิจกรรมที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง ขอบคุณสโมสรนักศึกษาชุดปัจจุบันที่ได้เสนอโครงการดีๆเพื่อขอบคุณสโมสรนักศึกษาชุดเก่า ก็นับว่าเป็นการขอบคุณร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษาชุดปัจจุบันสำหรับนักกิจกรรม ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม มหาวิทยาลัย ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ครับ”