นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักศึกษาทูตฯ พร้อมทำหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : นายธนาวุฒิ ภักดียา     วันที่ 4 สิงหาคม 2560 , 23:52:22     (อ่าน 563 ครั้ง)  


              เมื่อวันที่ 28-31กรกฎาคม พ.ศ.2560สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ (UBU Student Ambassador) ขึ้น ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้านอื่น ๆ ในการต้อนรับอาคันตุกะ ดูแลนักศึกษาต่างชาติ และมีความพร้อมในการช่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านภาษาอังกฤษและด้านการเข้าสังคมในระดับสากลเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

          โครงการนี้มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ  สนใจเป็นจำนวนมาก  และได้มีการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจำนวน 40 คน เพื่อเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็น UBU Student Ambassador รุ่นที่ 2 โดยภายในโครงการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดอบรมด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับตัวแทนนักศึกษา อาทิ การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ทักษะการเป็นมัคคุเทศ  ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  มารยาทสากลและการดูแลอาคันตุกะ  บุคลิกภาพและการแต่งหน้า  รวมถึงการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานะการณ์จริง

นอกจากความรู้ที่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสได้พบเพื่อนจากต่างคณะ ได้มีโอกาสเรียนรู้การปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่ ๆ UBU Student Ambassador รุ่นที่ 1ที่จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในฐานะตัวแทนนักศึกษาทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ UBU Student Ambassadorตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้เติมเต็มความรู้  แต่งแต้มสีสัน  กระตุ้นในทุกคนได้แสดงความสามารถของตน ได้ใช้ภาษาอังกฤษระหว่างที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย และที่สำคัญนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า โครงการนี้ได้เพิ่มศักยภาพนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา อันจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้พร้อมสู่การก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต

 

ข่าวโดย นางสาวปรมาภรณ์ ณ นคร