นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 สิงหาคม 2560 , 15:07:57     (อ่าน 559 ครั้ง)  


           ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสครบรอบ 27 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมให้ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี นำ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป  จากนั้น ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  650 ต้น ณ บริเวณป่าต้นน้ำร่องก่อ ซึ่งในปีนี้ ทาง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยในทั้งสองกิจกรรมอีกด้วย พร้อมทั้งได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ของกรรมการชุดปัจจุบันซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการกิจการมหาวิทยาลัย ส่งเสริมพัฒนาและจัดหาประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  

 

          ซึ่งนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปีจึงนับเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค การสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค โดยยึดหลักปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน” โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คนปัจจุบัน