นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 , 23:45:16     (อ่าน 433 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จับมือ กฟผ. แสดงเจตนารมณ์ด้านวิชาการ หนุนงานวิจัย
เสริม – เพิ่ม คุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นอุบลฯ
--------------------------------------
                    เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายนิกูล  ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นตัวแทนหน่วยงานลงนามแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย พัฒนา ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายวรวิทย์  รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ของทั้งสองฝ่ายท่ามกลางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ ตลอดจนทีมสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความสนใจร่วมทำข่าวจำนวนมาก สำหรับความร่วมมือที่ทั้งสองหน่วยงานมีร่วมกันนั้น จะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาค ประสานประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                   รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ครั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญจริงๆ ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีทักษะในวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาประเทศก้าวไปสู่สากล และเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปสู่การจัดการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อพลักดันให้เกิดการบูรณาการความเชื่อมโยงระหว่าง “ปัญญา” (ผู้ร่วมวิจัย) และ “พัฒนา” (ผู้มีส่วนร่วมงานพัฒนา) ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรา จัดว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านการศึกษาท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงครอบคลุมศาสตร์หลายด้าน ซึ่งคาดว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้านงานวิจัยท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืนให้ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน
                   นายนิกูล  ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความตระหนักร่วมกันว่า การศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมเพื่อนำมาเป็นเครื่องกำกับการใช้ความรู้ และความสามารถให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชน สังคม มีรูปแบบมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นอย่างดี นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งจำเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความพร้อมในการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จะส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ต่อการพัฒนาประเทศที่ก้าวไปสู่สากล
------------------------------------------------
ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ  ภาพ/ข่าว