นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            


 ข่าวเด่น


 ปฏิทินกิจกรรม

15 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 1-3 (ชาย,หญิง)

1 มิ.ย. 2564 - 6 ส.ค. 2564
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 4-5 (ชาย,หญิง)

1 ก.ค. 2564 - 2 ก.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564

1 ก.ค. 2564
พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเช้า : ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคบ่าย : ณ คณะต้นสังกัด

2 ก.ค. 2564
กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา (สภานักศึกษา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ)(แบบออนไลน์) ปรัชญา ::

 " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง "

 วิสัยทัศน์ ::

 “ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม ” A Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations