นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            


 ข่าวเด่น


 ปฏิทินกิจกรรม

20 พฤษภาคม 2564 - 21 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564

1 ก.ค. 2564 - 2 ก.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564

22 ก.ค. 2564 - 23 ก.ค. 2564
ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

13 ส.ค. 2564 - 14 ส.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2564

16 ก.ย. 2564 - 17 ก.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 ปรัชญา ::

 " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง "

 วิสัยทัศน์ ::

 “ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม ” A Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations