หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้น และสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยทั้งในและระหว่างสถาบัน