|
|
|
|
|
|
|
 
 

ธันวาคม : 2562
พฤ
อา
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
วันที่ปัจจุบัน :14 ธันวาคม 2562


ระบบข้อมูลสมาชิก


การคำนวณเงินกู้สามัญ
การคำนวณเงินกู้ฉุกเฉิน
การคำนวณเงินกู้พิเศษ
การคำนวณเงินปันผล/เฉลี่ยคืน


กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 


เงินฝาก
  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ประเภทบุคคล ร้อยละ 3.75 /ปี
 
  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อชีวิตพอเพียงหลังเกษียณฯ ร้อยละ 4.15/ปี
 
  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษมทรัพย์
  ประเภท 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.80 บาทต่อปี
 
  ประเภท 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.85 บาทต่อปี
   
เงินกู้  
  เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.65
  เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.65
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.65
เงินกู้โดยใช้เงินฝากค้ำประกัน(ออมทรัพย์พิเศษ) ร้อยละ 6.00
เงินกู้โดยใช้เงินฝากค้ำประกัน(ออมทรัพย์พิเศษ เพื่อชีวิตพอเพียงหลังเกษียณฯ) ร้อยละ 6.25

Untitled Document


ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

moe

สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าใช้ "ระบบข้อมูลสมาชิก" ได้ทางเว็บไซด์ กรุณาติดต่อสหกรณ์ เพื่อแจ้ง username กับทางสหกรณ์

moe

สหกรณ์ปิดรับเอกสารยื่นกู้สามัญภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ยื่นหลังวันที่ 10 ถือเป็นเอกสารเดือนถัดไป

moe

เอกสารสมัครใหม่ เพิ่ม – ลด ทุนเรือนหุ้น ยื่นภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เข้าที่ประชุมในเดือนนั้น มีผลส่งหักเงินเดือนในเดือนถัดไป
(ยื่นหลังวันที่ 10 ของเดือน เข้าที่ประชุมในเดือนถัดไป)

moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
moe
   
moe
2019-12-03
moe
moe
2019-11-29
moe
moe
2019-11-25
moe
moe
2019-11-25
moe
moe
2019-11-25
moe
moe
คู่มือการเข้าใช้ระบบข้อมูลสมาชิก [ข่าวประชาสัมพันธ์] ( อ่าน : 222)
2019-09-12
moe
moe
2019-09-05
moe
moe
แจ้งงดการให้บริการแก่สมาชิก [ข่าวประชาสัมพันธ์] ( อ่าน : 141)
2019-07-26
moe
moe
2019-07-23
moe
moe
2019-06-24
moe
 

ข้อมูลกิจกรรม


 
 
กีฬ่าสหกกรณ์อุบลสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 วันที่ 20 เมษายน 2562
 
 
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
 
 
สหกรณ์ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
 
สหกรณ์ร่วมงานเกษียณอายุราชการมอบทุนสวัสดิการและของ
 
 
สหกรณ์มอบทุนสวัสดิการ (ผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
 
 
โครงการ การผลิตน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์
หน้าที่ :1
จำนวนข้อมูล = 6 รายการ แบ่งเป็น 1 หน้า
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด
ที่ตั้ง 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353056-7