คุณสมบัติของสมาชิกผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

    • สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งที่สมาชิกเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในอัตราคนละ 500 บาทต่อปีบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ให้รวมถึงการคลอดบุตร และการทำหมันด้วย

    • ให้สมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และหลักฐานจากสถานพยาบาลรับรองการเป็นผู้ป่วยในเสนอต่อสหกรณ์เพื่อขอรับเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากสานพยาบาล หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับเงินค่าพยาบาลในครั้งนั้น

    • สมาชิกที่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว จะมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลครั้งต่อไปได้เมื่อการรักษาพยาบาลนั้นมีระยะเวลาห่างจากการรักษาพยาบาลครั้งที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 30 วัน นักจากวันที่ออกจากสถานพยาบาล

    • การให้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เป็นเท็จ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบ และคืนเงินให้แก่สหกรณ์ทั้งหมด 10 เท่า และจะถูกตัดสิทธิไม่ให้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่อไป